News Update

News in Asia

“หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”

ศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการฆ่าทั้งมนุษย์และสัตว์ป่าโดยใช้หลักการและวิธีการทำงานแบบเดียวกันนี้นายจารุพรผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิเศษจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในเรื่องคดีเสือดาวสีดำที่ฆ่าก่อนหน้านี้ ปี.การสร้างฉากอาชญากรรมเป็นจุดเริ่มต้นการตรวจสอบ “หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”

เป็นขั้นตอนต่อไปในกระบวนการค้นหาว่าใครเป็นผู้ก่ออาชญากรรม Jarumporn อธิบายว่า “หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์” ช่วยบอกเล่าถึงเรื่องราวและวิธีการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นหรือ “modus operandi” (วิธีการดำเนินการ) จากนั้นจะนำไปสู่แรงจูงใจเบื้องหลังการกระทำและต่อผู้กระทำความผิดนายจารุพรกล่าวเสริมส่วนสำคัญของงานทางนิติวิทยาศาสตร์คือดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอ “ไม่ผิด” โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่สัตว์ที่ฆ่าอย่างทารุณไม่สามารถพูดเพื่อตัวเองและมักจะมาเป็นชิ้น ๆ ดังนั้นการตรวจสอบดีเอ็นเอจึงขึ้นอยู่กับการช่วยแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสัตว์ป่า

Comments are closed.